<$BlogRSDUrl$>

نیاک - یادداشتهای احمدسیف
 

Saturday, September 13, 2008


واردات آبجو، ویسکی به ایران درزمان ناصرالدین شاه 


داشتم گزارش های خفیه نویسان انگلیس درولایات جنوبی ایران که به همت زنده یاد سعیدی سیرجانی ( تهران 1362) منتشر شده است را یک بار دیگر می خواندم که رسیدم به این قسمت که در اگوست 1899 گزارش شده است:
« دیگر آن که چهاروقر برندی که معادل بیست و چهارصندوق بوده به جهت خواجه اوانس تاجرمسیحی از بوشهر وارد شیراز می کردند، حاجی سید علی اکبر پیشنماز می فرستد درکاروانسرائی که حجره خواجه اوانس است درمیان کاروانسرا تماما را می شکنند. تقریبا قیمت آنها قریب ششصد تومان می شود. به حکومت عارض شده اند تا بحال که اقدامی نشده است و نخواهد هم شد. از قرار مذکور برندی ها مال همشیره زاده حاجی سید محمود تاجرکازرونی می باشد و محض این که میانه حاجی سید علی اکبر با او بد است اینکار را کرده است» ( 576-575)
دوهفته بعد درگزارش دیگری درباره برندی ها می خوانیم که:
« دیگر آنکه برندی هائی که در کاروانسرا حاجی سید علی اکبر شکست معین شده مال میورکمپانی بوده و از حکومت سخت مطالبه غرامت آنها را دارند. به حاجی سید علی اکبر خبر داده اند که مطالبه غرامت برندی ها را می کنند. هنگام ظهر بعد ازنماز از مسجدمی آید دربازار وکیل به اهل کسبه و مردم فریاد می کند که « مردمان خون فرنگی مباح است. بزنید. بکشید» قفل بزرگی برداشته که برود درب افیس پرشکلف کمپانی را قفل کند. بعضی از مردم مانع می شوند. اورا مراجعت به خانه خود می دهند» (578)
خفیه نویس ادامه می دهد که « اگر این سید راتنبیهی ننمایند اسباب فساد کلی برپاخواهد کرد» و می افزاید که « دوداماد و پسراو با محمدرضا خان صندوق دار جناب نظام الملک و زین العابدین خان نوری همدست شده اند مردم را می چاپند و قسمتی هم به جناب نظام الملک می دهند» ( همان صفحه)
البته این جناب نظام الملک هم حاکم ایالت فارس است در این زمان. درمطلبی که مدتی پیش تر درهمین وبلاگ منتشر کرده ام با شراب سازی ایرانیان در شیراز آشنا شدیم و خبر داریم که در دیگر مناطق نیز مردم هم شراب می انداختند و هم عرق ولی ورود این مشروبات الکی از فرنگ برای من تازگی داشت. با خواندن این خبرها کنجکاو شدم که درباره واردات مشروبات سرگوشی آب بدهم و اندکی فضولی بکنم.
تا آنجا که توانستم اطلاعاتی به دست بیاورم حداقل در دوره 1895-1870 که برایش آمارهای رسمی دولتی – دولت هندوستان- را دردست داریم می دانیم که از انگلیس، انواع مختلف مشروبات الکلی به ایران وارد می شده است وواردات هم برای این مدت، بطور متوسط، سالی 7288 لیتر بود که از این میزان بازهم بطور متوسط، 2646 لیتر آبجو، و3722 لیتر هم اگرچه تحت عنوان « عرق» ثبت شده، ولی حدس می زنم، باید ویسکی و براندی بوده باشد. چون درسند دیگری می خوانیم که از”British & Irish spirits سخن گفته می شود که به گمان من احتمال بیشتری دارد که ویسکی و احتمالا براندی باشد تا عرق وبطورمتوسط سالی 920 لیتر هم شراب و لیکور وارد ایران می شده است. به سخن دیگر، برای کل این دوره، 66161 لیتر آبجو، 93047 لیتر ویسکی، براندی و شاید هم عرق و بالاخره 23000 لیتر شراب و لیکور وارد ایران شده است. به دلایلی که خبر نداریم، درطول 1876-1880 واردات شراب و لیکور به نظرمی آید که متوقف شده باشد. یعنی در آمارهائی که من دیده ام، برای این دوره واردات شراب و لیکوری ثبت نشده است. اگربخواهم از بهای مشروبات وارداتی هم اطلاعاتی به دست بدهم باید بگویم براساس اطلاعاتی که به دست آورده ام ارزان ترین بهای آبجو برای یک گالن در1874 بود که تنها 17 پنس (4.25 قران) بود و گران ترین هم در1886 بود که بهای آبجو به گالنی 45 پنس (16.65 قران) رسید. البته توجه دارید که هرگالن هم 4.55 لیتر است. و به همین نحو، ارزان ترین بهای ویسکی و یا به اصطلاح مشروب سنگین هم درسال 1880 بود که برای یک گالن ویسکی یا عرق 90 پنس (24.75قران) پرداخت شد و به همین نحو گران ترین هم در سال 1876 اتفاق افتاد که بهای 2لیره و 4 پنس ( 51قران) شد.درپیوند با شراب و لیکور هم، ارزان ترین سال 1890 بود که برای یک گالن شراب و لیکور فقط 63 پنس (20.79قران) پرداختند و به همین نحو گران ترین هم درسال 1885 بود که بهای یک گالن شراب و لیکور به 1.25 لیره (34.4قران) رسید.(1)
اگراین 25 سال را به 5 دوره 5 ساله تقسیم کنم، مشاهده می کنیم که:
آبجو: 8447 لیتر- 2078 لیتر-1895 لیتر-1742 لیتر- 379 لیتر
ویسکی و عرق: 3357لیتر- 1285 لیتر- 4732 لیتر- 5175 لیتر- 5901لیتر
شراب و لیکور: 1694 لیتر-0- 975 لیتر- 1027لیتر- 1359 لیتر
وارد ایران شد. این که متقاضیان چه کسانی بودند و به چه شکل و شیوه ای هم به این مایعات وارداتی دسترسی پیدا می کردند، خبر ندارم. این نکته می ماند تا در فرصت دیگری درباره اش کمی فضولی بکنم.
(1) این اطلاعات آماری را از « اسناد و مدارک پارلمانی»، 1876 جلد 57، 1881 جلد88 و 1886 جلد99 و 91/1890 جلد 58
و 1896 جلد 62 و بالاخره 1897 جلد 87 گرفته ام.Comments: Post a Comment
 
Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?