<$BlogRSDUrl$>

نیاک - یادداشتهای احمدسیف
 

Tuesday, April 17, 2007


این عکس کیست؟ 


این هم عکس دیگری از نیمایوشیج - اندیشه ورز بزرگ ما که هنوز آن گونه که سزاوار است شناخته نشده است.همه این عکس ها را از کتاب « یادمان نیمایوشیج» که به همت زنده یاد سیروس طاهبازدرآذرماه 1368 منتشر شد گرفته ام.Comments: Post a Comment
 
Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?